• Cond 3310 web

هدایت سنج | کنداکتومتر | فروش هدایت سنج Cond3110

در انبار فروشگاه: موجود است

مشاهده سریع محصول

هدایت سنج | کنداکتومتر | فروش هدایت سنج  Cond3110

کنداکتیویمتر پرتابل ٰ همراه با الکترود Tetracon 325؛

دقت 5/0

رنج: µS/cm 0 تا 1000ms/cm

رنج TDS: 0 تا 1999 میلی گرم بر لیتر

بافر 01/0 mol/kcl

فاقد حافظه داخلی

Inolab 3110

WTWآلمان