شماره حساب های شرکت

شماره حساب های شرکت

152705_184

  حساب بانک ملت

به نام هاتف صمدی

شماره حساب : ۴۰۰۵۰۶۲۹۶۷

IR : 67012010000004005062965

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۰۹۱۵۶۹

BMI_LOGO

حساب بانک ملی

به نام هاتف صمدی

کد شعبه ۱۰۱۷

شماره حساب : ۰۱۰۷۳۸۹۹۵۶۰۰۹

IR : 300170000000107389956009

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۹۸۵۵۰۴۶۰


452524

حساب بانک اقتصاد نوین

به نام هاتف صمدی

شماره حساب : ۱۶۸۸۱۷۵۵۷۳۱۷۹۱

IR : 050550016881705573179001

شماره کارت ک ۶۲۷۴۱۲۱۱۶۶۶۴۸۸۰۸